Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

11/01/2017


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ngày 10/1/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 62/UBND-TCD về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Cán bộ xã Liên Hiệp (Hưng Hà) tiếp và giải quyết kiến nghị của người dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

Quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.  

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng được phát hiện; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đưa ra truy tố, xét xử theo đúng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp, báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khánh Toàn