Phê duyệt Đề án Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

11/01/2017


UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển khoa học công nghệ (KH-CN) giai đoạn 2016-2020.

Dây chuyền đóng lon của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen.

Đề án nhằm mục tiêu nâng cao năng lực; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để thúc đẩy chuyển dịch tái cơ cấu kinh tế và tạo chuyển biến đột phá cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể  sau: Đến nă 2020, số cán bộ nghiên cứu KH-CN đạt 11-12 người trên 1 vạn dân; hình thành 10 doanh nghiệp KH-CN, 01 cơ sở ươm tạo công nghệ cao; hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về KH-CN từ tỉnh xuống xã; 100% cán bộ quản lý KH-CN ở các cấp được bồi dưỡng, chuẩn hóa theo quy định; Đến năm 2020, có 80% sản phẩm, hàng hóa chủ lực sản xuất tại địa phương có chất lượng đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN; đến năm 2020, KH-CN góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế; giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% GRDP; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 20%/năm giai đoạn 2016-2020. Giá trị giao dịch của thị trường KHCN tăng trung bình 15-17%/năm.

Đề án cũng chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao năng lực KH-CN của tỉnh trên cả 3 yếu tố cơ bản cơ sở vật chất, nhân lực, vốn đầu tư;  đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu chuyển giao tiến bộ KH-CN, tăng cường xác lập quyền sở hữu trí tuệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa chủ lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương; đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động KH-CN trên địa bàn tỉnh; phát triển thị trường KH-CN; xây dựng và triển khai thực hiện một số chương trình, dự án KH-CN trọng điểm nhằm tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH-CN chủ yếu.

 

 

Thu Thủy