Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý di tích lịch sử văn hóa

15/02/2017


Ngày 10/02/2017, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Lễ rước linh vị các vua Trần tại lễ khai hội đền Trần năm 2017

Theo đó, ngày 09/02/2017, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý các di tích lịch sử văn hóa. Sau khi nghe lãnh đạo Sở VHTT&DL báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý di tích lịch sử văn hóa trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp, vai trò và trách nhiệm của các ngành và chính quyền các cấp, vai trò quản lý, hướng dẫn, giám sát của Sở VHTT&DL và Phòng VHTT huyện, thành phố trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Ban tổ chức lễ hội phải xây dựng kịch bản cho quá trình tổ chức, điều hành lễ hội trên cơ sở tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa; cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội phải chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, công tác tổ chức, quy mô, cấp độ của lễ hội.

Phân công và quy định rõ trách nhiệm của Chính quyền địa phương, BTC lễ hội, cộng đồng dân cư để lễ hội không bị biến tướng, lai căng về văn hóa, không mang màu sắc tôn giáo, không bị lạm dụng để thương mại hóa; Ngành VHTT&DL tích cực tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội; hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm.

Đối với công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các BQL di tích, bảo đảm thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm quản lý di tích; quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương và vai trò của BQL di tích trong việc quản lý, khai thác di tích; Khẩn trương kiện toàn đội ngũ hướng dẫn viên các khu di tích, đặc biệt và các di tích có quy mô lớn của tỉnh; UBND huyện, thành phố khẩn trương chấn chỉnh và tăng cường việc quản lý, sử dụng nguồn thu tiền công đức tại các khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Địa phương nào còn để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý di tích lịch sử văn hóa thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây

 

 

 

 

 

Nguyễn Bình