Tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

17/03/2017


Để tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nghề dệt khăn bông ở xã Văn Lang (Hưng Hà).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

UBND huyện, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách cấp huyện với sự tham gia của các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo; tăng cường quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế kinh doanh và kết quả lập bộ thuế hộ kinh doanh trên địa bàn; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND xã, phường, thị trấn về công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh và đề ra các biện pháp thu hồi nợ đọng, chống thất thu trong lĩnh vực hộ kinh doanh.  Đưa kết quả thực hiện dự toán thu thuế, số thuế còn nợ đọng là một chỉ tiêu bắt buộc trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp thi đua hàng năm đối với UBND xã, phường, thị trấn...

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế huyện, thành phố tham mưu cho UBNDhuyện, thành phố kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; tham mưu việc chỉ đạo rà soát, thống kê cá nhân kinh doanh trên địa bàn theo từng ngành nghề kinh doanh để đưa vào lập bộ thuế. Đối với một số ngành, nghề kinh doanh có tiềm ẩn thất thu NSNN như: Kinh doanh vận tải; dịch vụ Karaoke, nhà hàng ăn uống, khách sạn, Internet, dịch vụ viễn thông, khám chữa bệnh ngoài giờ, kinh doanh dược phẩm... khi điều tra doanh thu cần phối hợp với các sở, ngành quản lý; đồng thời tổ chức điều tra vào các giờ cao điểm phát sinh hoạt động mua bán của từng lĩnh vực để xác định doanh thu phát sinh thực tế phù hợp với từng lĩnh vực đặc thù.

Các sở, ngành, địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo số 02/TB-VP ngày 08/02/2017 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời, các sở, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ kinh doanh đối với ngân sách nhà nước để hộ kinh doanh trong lĩnh vực sở, ngành quản lý biết và thực hiện.  Kiên quyết không cấp phép hoặc gia hạn giấy phép đăng ký kinh doanh đối với những tập thể, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực sở, ngành quản lý nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Các Công ty kinh doanh chợ, Ban quản lý chợ cung cấp sơ đồ, hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh của các hộ kinh doanh cho UBND xã, phường, thị trấn, Chi cục Thuế để đưa hộ kinh doanh vào bộ thuế.

Các tổ chức kinh tế (hoặc cá nhân) cho hộ kinh doanh thuê địa điểm, mặt bằng sản xuất kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và Chi cục Thuế trong việc cung cấp hộ kinh doanh đang được tổ chức cho thuê, mượn địa điểm, mặt bằng sản xuất kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh để đưa vào lập bộ thuế.

 

Việt Hùng

File đính kèm