Kế hoạch thực hiện tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, năm 2017

13/04/2017


Ngày 10/4/2017, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch thực hiện tháng hành động về ATVSLĐ, năm 2017.

Sản xuất ở Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong.

Tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ, năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nội dung các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ, năm 2017 bao gồm các giai đoạn trước, trong và sau Tháng hành động với các nội dung:

Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, năm 2017 tại các huyện, thành phố; tuyên truyền về Luật ATVSLĐ, trọng tâm là ý nghĩa, vai trò của công tác huấn luyện ATVSLĐ; tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của Luật An toàn, VSLD cho cán bộ quản lý các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh, huyện, thành phố; cán bộ xã, phường, thị trấn và người quản lý làng nghề có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng trong doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật ATVSLĐ...

 Kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề nhất là những ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, cháy nổ;  hướng dẫn doanh nghiệp tự kiểm tra tình trạng hoạt động, an toàn của các máy, thiết bị, quy trình làm việc; trang bị bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc...

Tổ chức một số hoạt động chuyên đề như: Hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách chuyên đề và thảo luận cơ chế quản lý, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực thi hiệu quả Luật ATVSLĐ trong doanh nghiệp, giữa các cơ quan quản lý nhà nước các cấp với doanh nghiệp; phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ; tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho lao động thuộc diện chính sách....

Kế hoạch cũng phân công công việc cho các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tháng hành động về ATVSLĐ, năm 2017 có chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, năm 2017 tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, bắt đầu từ 01/5 đến 30/5/2017. Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017 diễn ra tại các huyện, thành phố.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại file đính kèm.

Thùy Minh

File đính kèm