Đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ lò đốt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

17/04/2017


Trong thời gian qua, việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt đã mang lại những hiệu quả rõ nét, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong việc lựa chọn vị trí, kinh phí đầu tư còn hạn chế, quy chế thu gom còn bất cập, công nghệ lò đốt còn thủ công...

Lò đốt rác xã Thụy Phúc (Thái Thụy)

Để khắc phục khó khăn vướng mắc trong việc xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt, ngày 17/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1371/UBND- NNTNMT về việc đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ lò đốt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã đầu tư khu xử lý rác thải theo công nghệ lò đốt, thường xuyên vận hành lò đốt theo đúng quy trình quy định; các xã, thị trấn chưa có lò đốt, bằng mọi biện pháp nhằm hạn chế tiến tới xóa bỏ việc chôn lấp rác; khuyến khích việc đầu tư khu xử lý rác thải theo mô hình liên xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xử  lý rác thải đảm bảo đạt các Quy chuẩn hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn sau 2020 quy mô cấp liên xã, cấp huyện hoặc liên huyện, cấp tỉnh; hoàn thành trong năm 2017.

Các đơn vị cung ứng lò đốt thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục hạn chế của các lò đốt; tập huấn kỹ thuật vận hành cho công nhân trực tiếp vận hành các lò đốt.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về thu gom, xử lý rác thải; tuyên truyền, vận động xử lý theo mô hình liên xã.

MT

File đính kèm