Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

10/05/2017


Ngày 10/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1707/UBND-NNTNMT về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017.

Tuổi trẻ Thái Thụy tham gia trồng rừng ngập mặn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2017 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học tạo thành chuỗi hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”; trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3771/UBND-NNTNMT ngày 07/10/2016 về việc thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ:

Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; rà soát các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư phát triển kinh tế đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”; Tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: Công trình xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị và nông thôn, trồng cây xanh, trồng rừng; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu…

Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; kiện toàn bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường; Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng về nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về tầm quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; giá trị vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế xã hội; tuyên truyền thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về bảo tồn đa dạng sinh học.

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng để thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ môi trường. Phát động và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học một cách thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa cao, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và huy động sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng; Tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5/2017 với chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”.

Thùy Minh