Chủ trương điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách của Chương trình cấp nước sạch nông thôn

10/07/2018


Đây là nội dung đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận tại cuộc họp ngày 22/6/2018 sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo đề xuất về chủ trương điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình cấp nước sạch nông thôn.

Nhà máy nước sạch Thái Dương hoạt động ổn định cung cấp nước sạch cho người dân.

Theo đó, đối với công suất cấp nước phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn để tính hỗ trợ được tính theo các dữ liệu về số dân khu vực nông thôn theo số liệu thống kê trong phạm vi dự án tại thời điểm gần nhất và định mức sử dụng nước 150 lít/người/ngày-đêm.

Mức hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở công suất cấp nước tính hỗ trợ của từng loại dự án và kết quả kiểm tra mức độ hoàn thành của dự án được hỗ trợ như sau: Đối với dự án đầu tư xây dựng mới: ngân sách tỉnh hỗ trợ 03 triệu đồng/m3/ngày-đêm; Đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng công suất cấp nước: ngân sách tỉnh hỗ trợ 02 triệu đồng/m3/ngày-đêm; Đối với dự án đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước: ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,5 triệu đồng/m3/ngày-đêm.

Nguồn vốn thực hiện chương trình bao gồm: nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; nguồn vốn của nhà đầu tư (vốn tự có và vốn vay ngân hàng); nguồn huy động tiền đóng góp của người dân sử dụng nước sạch.

Điều chỉnh thời gian thực hiện cơ chế, chính sách của chương trình cấp nước sạch nông thôn đến ngày 30/9/2018.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình cấp nước sạch nông thôn, trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Quang Minh