Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

19/05/2017


Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều ngày 18/5.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Hội nghị đã thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là nhất trí ban hành ba nghị quyết về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hội nghị đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Đảng bộ xã Đông Phương (Đông Hưng). Ảnh: Thành Tâm 

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên; việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo Bác đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu kỹ, đầy đủ các văn bản của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền các điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị; phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công việc. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Hàng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị đối với tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Đông Phương (Đông Hưng) đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Theo Baothaibinh.com.vn