Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12/05/2017


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017

31/03/2017


Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 735/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh

31/03/2017


Mục đích nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh, ngày 30/3/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 734/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

29/03/2017


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đầu tư, xây dựng được hệ thống tủ sách pháp luật (TSPL) ở khắp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn, 614 trường học trên địa bàn tỉnh có TSPL, 150/286 xã, phường thị trấn có 02 TSPL; các cơ quan cấp tỉnh có 30 TSPL và cơ quan cấp huyện có 82 TSPL đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng được ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Thái Bình ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

13/01/2017


Ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

Công nhận 38 xã trên điạ bàn tỉnh Thái Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2016

10/01/2017


Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND công nhận xã 38 xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2016

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình năm 2016

01/01/2017


Trong thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tỉnh đã đi vào nề nếp. Trình độ nhạn thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh được nâng lên, từng bước hạn chế các hành vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi địa phương.

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017

28/12/2016


Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3985/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017

28/12/2016


Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3986/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

Các tin đã đưa: