Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

29/08/2017


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình 6 tháng đầu năm 2017

10/07/2017


Thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tỉnh đã đi vào nề nếp với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả quan trọng.

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

30/06/2017


Ngày 30/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1750/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

29/05/2017


Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12/05/2017


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017

31/03/2017


Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 735/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh

31/03/2017


Mục đích nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh, ngày 30/3/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 734/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

29/03/2017


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đầu tư, xây dựng được hệ thống tủ sách pháp luật (TSPL) ở khắp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn, 614 trường học trên địa bàn tỉnh có TSPL, 150/286 xã, phường thị trấn có 02 TSPL; các cơ quan cấp tỉnh có 30 TSPL và cơ quan cấp huyện có 82 TSPL đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng được ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Thái Bình ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

13/01/2017


Ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

Các tin đã đưa: