Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 13-19/11/2017 của UBND tỉnh , Chủ tịch UBND tỉnh

22/11/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 13 - 19/11/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 06 - 12/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

16/11/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 06 - 12/11/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 30/10/2017 - 05/11/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

10/11/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 30/10/2017 - 05/11/2017, cụ thể như sau:

Công điện khẩn số 29/CĐ-PCTT, hồi 07h00 ngày 10/11/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

10/11/2017


Hồi 07h00 ngày 10/11/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 29/CĐ-PC gửi BCH Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 23 - 29/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

01/11/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 23 - 29/10/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 16-22/10/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

26/10/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 16-22/10/2017, cụ thể như sau:

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/10/2017

23/10/2017


Thông báo số 59/TB-VP ngày 20/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/10/2017

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

22/10/2017


Ngày 20/10/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 09-15/10/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

20/10/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 09 - 15/10/2017, cụ thể như sau:

Công điện số 28/CĐ-PCTT hồi 7h00' ngày 15/10/2017 của Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

15/10/2017


Hồi 7h00' ngày 15/10/2017, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện số 28/CĐ-PCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: