• :
  • :
mic
Câu hỏi:
Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở tỉnh do những chủ thể nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện?
Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở tỉnh do những chủ thể nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện?
Người gửi: Phạm Thị Giang
Trả lời có tính chất tham khảo
  • Điều 4 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định cụ thể như sau:

    - Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương; Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tương ứng; các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.
    15/12/2018  |  Administrator đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều
Bài viết được quan tâm