* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA  XV (Click xem chi tiết)

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Click xem chi tiết)