A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

 

Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (Đảng ủy Văn phòng) được thành lập trên cơ sở họp nhất Đảng ủy Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo Quyết định số 446-QĐ/ĐUK ngày 31/3/2021 của Đảng ủy Khối.

Với sự đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện mọi nhiệm vụ, 34 đảng viên thuộc 4 chi bộ đã thực sự góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; đặc biệt là tạo nên nhiều kết quả quan trọng, mang lại ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, đáng khích lệ trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn  Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4).


Đường hoa phụ nữ thôn Bùi Xá, xã Độc Lập (Hưng Hà)

 

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 ban hành và có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ưong, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Văn phòng đã tổ chức quán triệt Nghị quyết gắn với học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Sau học tập, 100%  cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch theo chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng ủy, y ban Kiểm tra đều đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát với những nội dung cụ thể và triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Bên cạnh việc xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết, các chi bộ tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và bổ sung những biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao của từng cá nhân, có những hình thức phù hợp biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết; đồng thời, kịp thời xử lý tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, có sai phạm trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi được quán triệt Nghị quyết Trung ưong 4, 100% cán bộ, đảng viên đều viết cam kết tu dưỡng và thực hiện việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hằng năm, căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viến cuối năm.

Ông Bùi Đức Hoàng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nền nếp, tác phong công tác, thái độ ứng xử; nêu cao ý thức, trách nhiệm, nêu gương, tận tụy với công việc, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn trong công tác; thực hiện nghiêm quy định về thời gian lao động, thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản công; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện Nghị quyết. Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đảng ủy Văn phòng đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, nắm sát tình hình các tổ chức đảng, đảng viên, không để xảy ra vấn đề phức tạp, nổi cộm trong cơ quan.

Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo hằng năm được cấp uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Hằng năm, Đảng uỷ ban hành kế hoạch hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân theo quy định; nội dung kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình các bước tiến hành tự phê bình, phê bình, đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW. Để thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng uỷ Văn phòng phân công các đồng chí lãnh đạo Văn phòng trực tiếp chỉ đạo, dự kiểm điểm ở cơ sở, thường xuyên theo dõi đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định.

Do đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất hơn; bước đầu đã khắc phục được “bệnh thành tích” trong đánh giá, phân loại. Kết quả xếp loại đối với tập thể, cá nhân diện Đảng ủy Vãn phòng quản lý; phân loại tổ chức đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được thực hiện chặt chẽ, số lượng đảm bảo theo quy định; không có chi bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo cấp ủy. Trên cơ sở đó, cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên; nội bộ cấp ủy, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, gắn bó; có sự tin tưởng, chia sẻ, cùng hỗ trợ, phối hợp vì nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

 

Ông Bùi Đức Hoàng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cho biết, để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QD/TW của Ban Bí thư, Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 01-4-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy sẽ chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, quy chế, quyết định và các văn bản có liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương khoá XII, XIII đề ra; trong đó tập trung các văn bản liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Đồng thời, nêu cao vai trò tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chủ động nắm chắc và định hướng, giải quyết kịp thời tư tường của cán bộ, đảng viên và quần chúng khi có vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đặc biệt là Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06-7- 2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp uỷ cơ sở với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết sát hơn với thực tiễn ở từng đơn vị, sát với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, người lao động. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm trong cấp ủy, chi bộ và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ưong 4; trọng tâm là kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm hằng năm và những vấn đề phức tạp mới phát sinh, chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

 

 


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 14
Năm 2021 : 235.252