A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình: 6 bài học kinh nghiệm sau một nhiệm kỳ hoạt động

 

Nhiệm kỳ tham gia hoạt động Quốc hội Việt Nam khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; thường xuyên bám sát và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên nhiều lĩnh vực: tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong các kỳ họp, thực hiện giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội…

 

Những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Bình đã góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào ở địa phương cũng như của cả nước. Những hoạt động đó được đông đảo nhân dân và cử tri trong tỉnh luôn quan tâm theo dõi, ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời thường xuyên tham gia góp ý để hoạt động của Đoàn ngày càng tốt hơn.

Những kết quả đạt được trước hết là do các vị đại biểu Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm dành thời gian cho hoạt động của Quốc hội, nhất là trong các kỳ họp của Quốc hội. Trong đó, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đã phát huy được vai trò tổ chức và duy trì nền nếp hoạt động của Đoàn, giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các cơ quan của Quốc hội và với địa phương, đóng góp quan trọng cho quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Không khí dân chủ trong xã hội ngày càng rộng mở và sự quan tâm theo dõi, giám sát, động viên của cử tri với hoạt động của Quốc hội ngày càng cao vừa là động lực vừa đặt ra trách nhiệm nặng nề đối với đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Bên cạnh đó là sự quan tâm thường xuyên của Tỉnh uỷ, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh đã tạo được nhiều thuận lợi và sức mạnh tổng hợp cho các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội.

 

Về nguyên nhân khách quan, Quốc hội nước ta đã có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động trong đó có hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội. Chất lượng đại biểu Quốc hội trong đó số đại biểu Quốc hội chuyên trách được tăng cường. Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật tạo tiền đề thuận lợi cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia vào việc đóng góp xây dựng các chính sách của Nhà nước. Mặt khác, sự chỉ đạo chủ động và tích cực của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp nhịp nhàng của các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội đã định hướng được hoạt động, phát huy vai trò của các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua bên cạnh những nỗ lực và kết quả đã đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình còn một số hạn chế cần được khắc phục. Đó là, hoạt động giám sát, khảo sát chưa bao quát hết các lĩnh vực; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên, chưa tổ chức giám sát lại việc thực hiện kết luận sau giám sát nên một số cơ quan chậm thực hiện kiến nghị, không thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát về Đoàn ĐBQH theo yêu cầu.

 

Chưa theo đến cùng đối với các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri có nội dung chưa rõ ràng; chưa xác định rõ giải pháp và lộ trình giải quyết; một số văn bản giải quyết kiến nghị của cử tri không sát với thực tiễn nên cử tri tiếp tục kiến nghị như quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường; về bồi thường, tái định cư, tháo gỡ khó khăn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về lộ trình giải quyết đối đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam… Việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật của các tầng lớp nhân dân, việc tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật còn ít, nhiều đạo luật chưa được tổ chức hội thảo, chưa lấy được nhiều ý kiến của các chuyên gia.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do mặc dù đã được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung song quy định về địa vị pháp lý của Đoàn ĐBQH trong hệ thống chính trị địa phương chưa cụ thể; một số chế tài quy định trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện lời hứa, giải quyết kiến nghị của của tri và các kết luận giám sát còn chung chung. Nhận thức của một bộ phận lãnh đạo sở, ngành, đơn vị địa phương về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH tỉnh có mặt còn hạn chế nên chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo yêu cầu, kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh, nhất là trong thực hiện kiến nghị sau giám sát và tham gia ý kiến vào các dự án luật; nhiều cơ quan phải đôn đốc việc tham gia góp ý, giải quyết kiến nghị nhiều lần. Các chuyên đề giám sát có nội dung rộng, theo giai đoạn dài, trong khi thời gian và nguồn lực thực hiện của Đoàn có hạn, thời gian yêu cầu tiến hành giám sát và báo cáo chủ yếu tập trung vào dịp cuối và đầu năm âm lịch, một số thành viên đoàn giám sát chưa thật tích cực và chưa dành thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát.

Đại biểu Quốc hội trong Đoàn đa số hoạt động kiêm nhiệm, nửa sau nhiệm kỳ, Đoàn chỉ còn 03 đại biểu hoạt động ở địa phương nên khó bố trí thời gian, công việc tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn, nhất là hoạt động tham gia xây dựng luật và hoạt động giám sát. Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội có nhiều thay đổi, một số dự án Luật được rút ra, đưa vào bổ sung  sát thời gian tiến hành Kỳ họp khiến cho Đoàn đại biểu Quốc hội bị động trong việc triển khai lấy ý kiến tại địa phương. Cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều thay đổi, biến động, thiếu về số lượng, chưa đủ để bố trí được chuyên viên theo dõi, tham mưu giúp việc theo từng lĩnh vực mang tính chuyên sâu.

Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình rút ra 6 bài học kinh nghiệm.

Một là, luôn bám sát đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, có sự phối hợp tốt với chính quyền, với mặt trận và các ban ngành đoàn thể.

Hai là, xây dựng và duy trì nền nếp chế độ công tác của Đoàn trên cơ sở Quy chế hoạt động. Chủ động xây dựng kế hoạch công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình để điều chỉnh chương trình công tác cho phù hợp với thực tế.

Ba là, các đại biểu Quốc hội phải gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến cử tri thì mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời cho cử tri. Nghiên cứu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổ chức tốt các hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Bốn là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương cần làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, bên cạnh việc đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, dân tộc, cơ cấu ngành, lĩnh vực công tác, tỷ lệ đại biểu tái cử cần đặc biệt quan tâm đến trình độ, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của người ứng cử. Đây là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Năm là, bộ máy tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH cần sớm được kiện toàn, ổn định, đảm bảo chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và năng lực tham mưu, giúp việc, bố trí đủ biên chế, kinh phí hoạt động; xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên có trình độ, kinh nghiệm thuộc các ngành, lĩnh vực để tham vấn ý kiến cho đại biểu Quốc hội trong hoạt động tham gia xây dựng luật.

Sáu là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội là một trong những điều kiện thuận lợi giúp thông tin hoạt động nhanh chóng, kịp thời; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội giúp cử tri quan tâm và góp ý xây dựng.

PV


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 77
Năm 2021 : 234.641