A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng, hiệu quả Nghị quyết HĐND: 7 giải pháp từ một nhiệm kỳ hoạt động thực tế

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021, với 375 nghị quyết được ban hành, Hội đồng nhân dân tỉnh đã góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng, kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Tỉnh uỷ sát thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của đa số cử tri nhân dân; đảm bảo tính hợp pháp, tính hợp hiến, tính khả thi, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; khẳng định và phát huy vị trí, vai trò là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

 

Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động ban hành quy trình thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh làm căn cứ để các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Chương trình xây dựng nghị quyết hằng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, bảo đảm thực hiện các văn bản của cấp trên và quyền, nghĩa vụ của công dân. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành các nghị quyết đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ngày càng chặt chẽ, đúng quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh luôn chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân đối với những nghị quyết ban hành có tác động trực tiếp đến lợi ích hợp pháp chính đáng của đông đảo nhân dân trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Trên cơ sở phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Khi tiến hành thẩm tra, các Ban bố trí thời gian hợp lý để nghe lãnh đạo các cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ nội dung, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong dự thảo nghị quyết và các nội dung thẩm định đề nghị điều chỉnh của Sở Tư pháp. Trên cơ sở ý kiến thẩm tra, góp ý của các thành viên, các Ban yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý và chuyển dự thảo đã chỉnh sửa, bổ sung để thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét, thống nhất trước khi ký ban hành các báo cáo thẩm tra để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo cho ý kiến trước khi trình kỳ họp. Công tác phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan có nhiều chuyển biến tích cực; đã cơ bản kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho các Ban trước và trong quá trình thẩm tra. Do vậy, chất lượng thẩm tra của các Ban ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau khi các Ban xây dựng và ban hành các báo cáo thẩm tra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng chuyển các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp theo quy định để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến và là căn cứ quan trọng để Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Việc điều hành thảo luận, thông qua dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; đồng thời, phát huy được trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành liên quan trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu về các dự thảo nghị quyết.

Nông thôn mới xã Bình Định, huyện Kiến Xương

Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh,  các cấp, các ngành chấp hành và triển khai thực hiện kịp, thời nghiêm túc. Hội đồng nhân dân tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, thông qua nhiều hình thức như: Thông qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đại biểu tuyên truyền, phổ biến tại nơi cơ công tác, nơi cư trú; đăng công báo tỉnh, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh... Qua đó, các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp cử tri và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, phát huy được hiệu quả trên thực tế.

Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát và hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã kịp thời kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương có biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế địa phương. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tăng cường tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và các địa phương có liên quan nhằm kịp thời đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Các kiến nghị sau giám sát cơ bản được Ủy ban nhân dân, các cấp, các ngành tiếp thu, triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời.

Qua thực tế hoạt động, nhằm tiếp tục ngày acngf nâng cao hơn hơn nữa chất lượng, hiệu quả ban hành nghị quyết, Hội đồng nhân tỉnh xác định rõ 7 giiar pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải được đưa vào kế hoạch sớm; phân công cụ thể cho cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chuẩn bị và cơ quan phối hợp. Kiên quyết không đưa vào chương trình kỳ họp những dự thảo nghị quyết đề xuất bổ sung muộn, thời gian chuẩn bị không bảo đảm theo quy định. Các nghị quyết chuyên đề phải xuất phát từ yêu cầu thực tế và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, phải làm rõ mục đích của việc ban hành nghị quyết, đối tượng và mức độ tác động đến đối tượng, các nguồn lực, khả năng của địa phương bảo đảm nghị quyết khi ban hành được khả thi, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Thứ hai, Thường trực Hội đồng nhân dân sớm phân công, điều hoà hoạt động để các Ban chủ động tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát để thu thập thông tin liên quan đến lĩnh vực sẽ ban hành nghị quyết. Những vấn đề lớn, những vấn đề liên quan tác động đến số đông nhân dân cần phải han hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách thì tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề; chú trọng khảo sát thực tế, lấy ý kiến các nhà khoa học và các đối tượng chịu sự tác động hoặc tổ chức tham vấn lấy ý kiến nhân dân.

Thứ ba, để nâng cao chất lượng thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết, các Ban Hội đồng nhân dân nên được tham gia ngay từ đầu quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết; tham gia các cuộc họp bàn về nội dung dự thảo, các hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và của đơn vị dự thảo nghị quyết; các tài liệu liên quan đến nội dung thẩm tra cần được gửi sớm để các thành viên các Ban có nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét thu thập thông tin; sắp xếp thời gian khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân các địa phương chịu tác động… Từ đó, trao đổi đề xuất với cơ quan soạn thảo để chỉnh sửa, hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo nghị quyết, báo cáo xin ý  kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi Ban tiến hành thẩm tra.

Trong thẩm tra, các cơ quan liên quan phải chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các tài liệu văn bản liên quan (đã được góp ý) cho các thành viên Ban nghiên cứu; giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban tham gia đi sâu nghiên cứu, có ý kiến phản biện những vấn đề lớn, chưa rõ. Báo cáo thẩm tra của các Ban phải nêu rõ quan điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, sát thực tế mới xem xét để trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ tư, đổi mới quy trình điều hành kỳ họp theo hướng giảm thời gian đọc tài liệu, nghe báo cáo tại hội trường để dành thời gian thảo luận. Chủ tọa kỳ họp cần làm rõ mục đích sau khi ban hành nghị quyết chuyên đề, đối tượng chịu sự tác động, mức độ tác động tích cực và những ảnh hưởng tiêu cực khi thực hiện nghị quyết, nguồn lực thực hiện hay tính khả thi của nghị quyết... Những nội dung còn có ý kiến khác nhau thì yêu cầu đại biểu dân chủ thảo luận để làm rõ. Người đứng đầu cơ quan được phân công trình dự thảo nghị quyết, có thể trình bày những vấn đề liên quan mà đại biểu Hội đồng nhân dân còn có ý kiến; khi đạt được sự thống nhất cao thì mới quyết nghị.

 

Thứ năm, nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc thảo luận và quyết định tại các kỳ họp; đại biểu Hội đồng nhân dân cần có bản lĩnh, hiểu chính xác, nắm rõ vấn đề và tự tin thảo luận, có quan điểm rõ ràng trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết. Cần quan tâm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị.

Thứ sáu, sau khi ban hành nghị quyết, Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sátnắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Chú trọng thông tin phản hồi của các cơ quan, cá nhân, tổ chức chịu tác động để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, điều chỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ hoặc sửa đổi các quy định chưa phù hợp, bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tác dụng tích cực. Chủ động kịp thời rà soát các nội dung đã ban hành của Nghị quyết, nhưng không còn phù hợp với tình hình hình thực tế. Nếu cần thiết thì yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết mới thay thế cho phù hợp.

Thứ bảy, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND tỉnh; đặc biệt là bồi dưỡng kỹ năng giám sát chung, giám sát chuyên đề cho các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu hoạt động chuyên trách. Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan tham mưu, giúp việc đảm bảo về số và chất lượng chuyên môn, tương xứng với nhiệm vụ được giao; có cơ chế, chính sách thu hút những cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh là văn bản pháp lý quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Việc ban hành nghị quyết chính là nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là cơ sở để Uỷ ban nhân dân ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để nghị quyết đảm bảo tính khả thi và đạt hiệu quả cao, nhiệm kỳ mới, Hội đồng nhân dân tỉnh không thể không thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã đề ra qua thực tế hoạt động.

 


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 83
Năm 2021 : 234.647