A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND tỉnh XVI: Ghi dấu ấn từ sự đổi mới, hoạt động hiệu quả

Qua một nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có nhiều đổi mới; thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng dân chủ, thiết thực, trách nhiệm; kịp thời cụ thể hóa nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy tỉnh để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động thẩm tra, giám sát; chất vấn và trả lời chất vấn; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; đã kịp thời phát hiện kiến nghị những vướng mắc, tồn tại để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm đại biểu dân cử

Vào ngày 22/5/2016 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra cử tri toàn tỉnh đã bầu được 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm yêu cầu về cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, chất lượng; tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách, đại biểu là phụ nữ tăng so nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Từng đại biểu đã chủ động hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; thường xuyên gắn bó, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường tiếp công dân; bám sát thực tiễn, phát hiện nhiều vấn đề cấp thiết và bức xúc trong đời sống xã hội; thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, để kịp thời kiến nghị với Hội đồng nhân dân và các cơ quan hữu quan. Các đại biểu đã thể hiện bản lĩnh, chính kiến, công tâm, phát huy trách nhiệm trong thảo luận, quyết định các nội dung tại kỳ họp. Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyên trách ngày càng được nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện hiệu quả chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

Trong nhiệm kỳ khóa XVI, HĐND tỉnh đã tổ chức 24 kỳ họp (trong đó: 11 kỳ họp thường lệ; 08 kỳ họp bất thường; 01 kỳ họp chuyên đề và 04 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Các kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức theo đúng luật định, có nhiều đổi mới, quyết định đúng, kịp thời những vấn đề quan trọng về kinh tế - xá hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị công phu, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế. Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp điều hành phiên họp khoa học, bảo đảm nguyên tắc, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu, các cơ quan, đơn vị trình và thẩm tra; như cung cấp sớm và đầy đủ tài liệu cho đại biểu; lựa chọn, sắp xếp hợp lý thời gian trình các báo cáo tại kỳ họp để giành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận, phát biểu, chất vấn và trả lời chất vấn đã góp phần tích cực để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đúng các vấn đề quan trọng của địa phương.

 

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Cũng trong nhiệm kỳ 2016 -2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 375 nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật (bao gồm: 223 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - ngân sách; 41 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 111 nghị quyết về lĩnh vực pháp chế); trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12  tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một  số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết thông qua Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. Hội đồng nhân tỉnh đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và hằng năm. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư công bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cả trong ngắn hạn và trung hạn đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách, hướng tới việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm an toàn nợ công; tăng tính chủ động, linh hoạt trong quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước. Chất lượng các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành ngày càng nâng lên; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các quyết định chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương, cùng với cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực

Hoạt động giám sát được quan tâm từ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện lời hứa của Thủ trưởng các sở, ngành. Hoạt động giám sát luôn đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật; phát hiện những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện và kịp thời kiến nghị, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương. Các kiến nghị sau giám sát được Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương liên quan tiếp thu, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đặc biệt là giám sát chuyên đề về những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thực hiện 42 cuộc giám sát chuyên đề thuộc 5 lĩnh vực tại 25 sở, ngành, địa phương, đơn vị; đã lựa chọn trúng nhiều vấn đề, nổi bật như: Giám sát một số dự án chậm tiến độ đầu tư sau phê duyệt chủ trương đầu tư; giám sát nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế của một số doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… Kế hoạch, đề cương chi tiết của nội dung giám sát được chuẩn bị chu đáo; việc khảo sát thực tế được chú trọng, cùng với nhiều nguồn thông tin khác nhau như: ý kiến của cử tri, dư luận xã hội, báo chí...nên chất lượng các cuộc giám sát ngày càng nâng lên.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được quan tâm, có nhiều đổi mới, thực chất hơn và đạt được kết quả tích cực. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 10 phiên chất vấn thủ trưởng các sở, ngành về 127 vấn đề; tổ chức 02 phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp; làm rõ những nội dung tồn tại, khó khăn và đề xuất kiến nghị triển khai, thực hiện một số dự án, công trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Nhiệm kỳ qua, đã có 132 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn với 164 câu hỏi chủ yếu vào các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên môi trường (28%); chính sách xã hội (26%); an ninh trật tự (21%); an toàn vệ sinh thực phẩm (11%); các lĩnh vực khác (14%). Các nhóm vấn đề chất vấn được xem xét, cân nhắc lựa chọn, là những vấn đề cử tri và Nhân dân có nhiều kiến nghị, bức xúc. Các phiên chất vấn diễn ra dân chủ, có tính xây dựng cao. Cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được cải tiến theo hướng hỏi, đáp ngắn gọn. Chủ tọa điều hành linh hoạt, hướng việc chất vấn tập trung vào trọng tâm và làm rõ vấn đề; phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri cũng như làm rõ trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành; từ đó kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Các nội dung chất vấn, trả lời chất vấn được thông tin rộng rãi tới cử tri và Nhân dân để theo dõi, giám sát.

Công tác dân nguyện góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu dân cử

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri tại 456 điểm có trên 54.000 lượt cử tri tham dự, với trên 3.000 lượt ý kiến, chủ yếu vào các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên môi trường (29%); chính sách xã hội (25%); an ninh trật tự (19%); an toàn vệ sinh thực phẩm (12%); các lĩnh vực khác (15%). Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định dưới nhiều hình thức phù hợp tình hình thực tế và được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, đối tượng, địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, theo quy định. Về cơ bản, các kiến nghị của cử tri và Nhân dân được các cơ quan có liên quan, xem xét giải quyết, trả lời kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phát triển đàn trâu bò thương phẩm

Có thể khẳng định rằng, hoạt động của HĐND tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên một bước theo hướng sâu sát hơn, thực chất hơn. Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt cả về số lượng, chất lượng dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm luôn vượt dự toán được giao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 86
Năm 2021 : 234.650