A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

 

Giám sát việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm tại Thái Bình, Đoàn Giám sát y ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện của tỉnh với những nỗ lực lớn.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) ở địa phương, xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan về công tác BVMT, quy định quản lý về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, thời gian qua Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh đã ban hành trên 15 văn bản chỉ đạo về công tác BVMT tại địa phương. Các văn bản ban hành bảo đảm cụ thể hóa và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát thực tế, góp phần khắc phục một số tồn tại về BVMT của tỉnh. Công tác phối hợp giữa các hội đoàn thể, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên được quan tâm thực hiện. Năm 2020, y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Quy chế đã ký kết về giám sát công tác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường các dự án đầu tư, dự án có nguồn phát thải lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; các ngành chức năng trong tỉnh thường xuyên phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ về BVMT theo Quyết định số 13/2015/QĐ-ƯBND ngày 13/11/2015 của y ban nhân dân tỉnh về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp về BVMT giữa các đơn vị liên quan trong tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các hội, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp tham mưu xây dựng các quy chế phối hợp về công tác BVMT phù hợp với quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để tổ chức thực hiện.

hoạt động sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý về BVMT, đảm bảo các cơ sở phải hoàn thành các thủ tục về môi trường mới được vận hành dự án. Theo kết quả thống kê đến tháng 9/2019, toàn tỉnh còn khoảng 40 cơ sở đang hoạt động chưa được cấp xác nhận hoàn thành công trình BVMT; y ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số vãn bản đôn đốc, yêu cầu các cơ sở phải khấn trương khắc phục. Kết quả trong năm 2020, có 15/40 cơ sở nêu trên đã nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình BVMT. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận cho 14 cơ sở đủ điều kiện, 01 cơ sở phải chỉnh sửa bổ sung về hồ sơ; 25 cơ sở còn lại thời gian qua do một số nguyên nhân khách quan (trong đó có 11 trang trại chăn nuôi quy mô lớn chịu ảnh hưởng từ bão giá năm 2017, dịch tả lợn Châu phi năm 2019; một số nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, chủ cơ sở sản xuất gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19) nên chưa bố trí được nguồn lực đầu tư công trình BVMT. y ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở đến ngày 30/9/2021 phải hoàn thành thủ tục xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thường xuyên giám sát cơ sở thực hiện đảm bảo tiến độ; kịp thời báo cáo, tham mưu y ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Việc lập thủ tục hành chính về BVMT của các cơ sở nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình trong khu dân cư, làng nghề nằm ngoài KCN, CCN trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng. Theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) quy mô nhỏ lẻ trong các làng nghề, khu dân cư không thuộc đối tượng phải lập thủ tục vê BVMT nhưng phải chủ động có các biện pháp xử lý chất thải phát sinh đảm bảo quy định; đối với các làng nghề đang hoạt động: 100% làng nghề đã được y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập phương án BVMT làng nghề theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được y ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt. Để đánh giá hiện trạng phát triển làng nghề làm căn cứ lập kế hoạch phát triển làng nghề bền vững, ngày 18/10/2018, y ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3837/UBND-NNTNMT trong đó chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rà soát, tham mưu y ban nhân dân tỉnh xóa bỏ các làng nghề đã mai một hoặc không còn tồn tại (như dệt đũi, ươm tơ, làm muôi, vật liệu xây dựng, khai thác đá,...); hướng dẫn các địa phương có các làng nghề đang hoạt động phải xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề bền vững. Kết quả đến nay, một số địa phương đã chủ động lập dự án khắc phục ô nhiễm và BVMT làng nghề và tổ chức thực hiện. Tiêu biểu ny ban nhân dân huyện Hưng Hà đang thực hiện Dự án “Khắc phục ô nhiễm và BVMT làng nghề xã Thái Phương, huyện Hưng Hà” với tổng kinh phí gần 77 tỷ đồng; một số huyện đã lập các dự án BVMT làng nghề và đang bố trí nguồn vốn để thực hiện như: Dự án “Cải thiện ô nhiễm, phục hồi môi trường làng nghề chế biến thủy sản xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy” với kinh phí thực hiện trên 20 tỷ đồng; dự án “Cải thiện ô nhiễm và phục hồi môi trường làng nghề chế biến nông sản xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư” với kinh phí thực hiện trên 14 tỷ đồng; dự án “Cải thiện ô nhiễm và phục hồi môi trường làng nghề chạm bạc xã Lê Lợi, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương” với kinh phí 40 tỷ đồng; các địa phương còn lại đang tiếp tục rà soát và bố trí kinh phí lập dự án BVMT làng nghề trong các năm tiếp theo.

Về đầu tư công trình BVMT đối với các cơ sở SXKD ngoài KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, các cơ sở SXKD quy mô hộ gia đình, ngày 23/9/2019, y ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 4018/ƯBND-KTTNMT về việc nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật BVMT của các làng nghề, cơ sở SXKD ngoài KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố thường xuyên rà soát, đôn đốc, hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở SXKD, đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ trong khu dân cư, làng nghề thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BVMT, đầu tư, nâng cấp các công trình BVMT đảm bảo quy định. Đến nay, hầu hết các cơ sở đã tập trung đầu tư các công trình xử lý chất thải, giảm tình trạng khiếu kiện của nhân dân về ô nhiễm môi trường. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, đến nay đã thu hút được trên 35 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư di dời vào các CCN; không chấp thuận đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất đối với các dự án sản xuất nằm ngoài KCN, CCN.

Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN, CCN căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương từ ngày 01/01/2020, không tiếp nhận dự án thứ cấp đầu tư mới vào KCN, CCN khi chưa hoàn thành và vận hành hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung; các dự án đầu tư thứ cấp mới trước khi hoạt động phải đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN. Trong tổng số 06 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có 03 KCN (Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh, Gia Lễ) đã đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung và vận hành chính thức; 02 KCN (Cầu Nghìn, Tiền Hải) hoàn thành đầu tư xây dựng và đang làm các thủ tục để đưa vào vận hành chính thức, 01 KCN (TBS Sông Trà) đã đầu tư hoàn thành công trình, đang lắp đặt máy móc thiết bị, dự kiến đến hết Quý 1/2021 sẽ đưa vào vận hành; 08/46 CCN đang đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung (Minh Lãng, Đô Lương, Thụy Sơn, Thái Dương, An Ninh, Đông La, Thái Phương, Phong Phú); 22/46 CCN có Nhà đầu tư hạ tầng là doanh nghiệp đang lập dự án và bố trí kinh phí xây dựng hệ thống thu gom xử ỉý nước thải, 16/46 CCN do Trung tâm phát triển CCN các huyện, thành phố quản lý đang được tỉnh kêu gọi đầu tư hạ tầng trong đó có hạ tầng thu gom xử lý nước thải tập trung. Các cơ sở thứ cấp đang hoạt động trong các KCN, CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung đã tự xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định và cam kết sẽ đấu nối nước thải vào hệ thống xừ lý tập trung của KCN, CCN khi hệ thống xử lý nước thải của KCN, CCN hoàn thành, đi vào hoạt động chính thức. Hiện naỵ, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (đơn vị quản lý và kinh doanh hạ tầng KCN Tiền Hải) đã xây dựng hoàn thành hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung công suất 3.500 m3/ngày đêm, đang hoàn thiện phương án đấu nối nước thải từ các nhà đầu tư thứ cấp và phương án thu tiền xử lý nước thải; dự kiến trong Quý 1/2021 sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan và vận hành chính thức. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống thu gom nước thải; ngày 15/12/2020, ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 58/TB-VP trong đó chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với y ban nhân dân huyện Tiền Hải tập trung tháo gỡ khó khăn, tổ chức thu hồi đất phần khe hạ tầng để đầu tư đường dẫn nước thải về trạm xử lý tập trung, dự kiến hoàn thành hệ thống thu gom trong Quý 11/2021.

Về giải pháp tăng năng lực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, thời gian qua Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương: Chấp thuận các dự án đầu tư vào KCN, CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung với điều kiện nhà đâu tư kinh doanh hạ tầng KCN, CCN phải xây dựng phương án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoàn thành trước khi dự án thứ cấp đi vào hoạt động, đồng thời phải ký cam kết và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư thứ cấp nếu Nhà đầu tư thứ cấp hoàn thiện đầu tư nhưng không được hoạt động do Nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng chưa hoàn thiện, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung theo phương án đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm xây dựng cơ sở dữ ỉỉệu phục vụ quản lý nhà nước về BVMT, chỉ đạo các đơn vị chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo, thống kê kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu về BVMT. Để xây dựng cơ sờ dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường và chia sẻ thông tin về tài nguyên môi trường một cách hiệu quả cho các lĩnh vực quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020” trong đó có nhiệm vụ xây dựng “Phần mềm quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường”, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2020, góp phần nâng cao năng lực lưu trữ và thống kê các số liệu về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Về giám sát môi trường tự động, tỉnh thường xuyên quan tâm đầu tư nâng cấp các thiết bị lưu trữ, truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động; duy trì tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục từ các cơ sở SXKD bằng Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự động Envisoft mã nguồn mở do Bộ Tài nguyên Môi trường chuyển giao (địa chỉ truy cập: http://tb.envisoft.gov.vn/); thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc tự động. Đen nay, trong số 20 cơ sở đang hoạt động thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động có 10 cơ sở đã đầu tư và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó có 01 cơ sở thuộc ngành nghề công nghiệp năng lượng (Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình), 01 cơ sở thuộc ngành nghề chế biến thực phẩm (Công ty Bia Hương Sen); 10 cơ sở còn lại Uy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn đến hết ngày 31/12/2021 phải hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày, 11/9/2020. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện của các cơ sở nêu trên, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo các cơ sở hoàn thành đầu tư đúng tiến độ (năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Văn bản đôn đốc, hướng dẫn: số 1847/STNMT-CCBVMT ngày 16/7/2020 về việc thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải, khí thải và truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục; số 2795/STNMT-CCBVMT ngày 26/10/2020 về việc gia hạn hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thài tự động; kết hợp công tác đôn đốc, hướng dẫn về quan trắc tự động trong các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật BVMT, hội nghị truyền thông, tổ chức làm việc, hướng dẫn tại từng cơ sở).

Tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BVMT, chú trọng nâng cao nhận thức về BVMT cho các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác BVMT, tỉnh thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về BVMT đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp về BVMT. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức: Thông qua các sự kiện lớn về môi trường như Giờ Trái đất, Ngày Trái đất (22/4), Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn,... được phát động ở tất cả các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội, trường học, bệnh viện... Năm 2020, y ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 01 Hội nghị lớn tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn công tác chấp hành pháp luật BVMT cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, 15 Hội nghị hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt cho trên 3.180 lượt người; triển khai xây dựng mô hình điểm phân loại rác thải tại hộ gia đình thôn Tân Hòa, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ làm cơ sờ nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể trong tỉnh (Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Luật gia, Liên minh Hợp tác xã, Hội Người cao tuổi), Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Công thương, Sở Tư pháp tổ chức nhiều Hội nghị truyền thông về pháp luật BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2020 đến các tầng lớp cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng còn được tổ chức thông qua các tư liệu, tranh ảnh, chiến dịch truyền thông đại chúng, phương tiện truyền thông (báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh), băng rôn - khẩu hiệu - pa nô áp phích, tổ chức mít tinh, cung cấp các tờ rơi tuyên truyền lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào quy chế xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa; phát động phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ăn sạch uống sạch, xây dựng công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, phát động các đoàn thể, các trường học ra quân làm công tác thu dọn vệ sinh chung trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh nhằm góp phần BVMT.... Công tác tuyên truyền còn thực hiện thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra để tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, từ đó hướng dẫn các cơ sở SXKD thực hiện tốt hơn công tác chấp hành pháp luật BVMT. Nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền về BVMT hằng năm của tỉnh phân bổ từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Năm 2020, y ban nhân dân tỉnh bố trí 02 tỷ đồng cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BVMT.

Để nâng cao chất lượng ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, y ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ và bộ, ngành liên quan xem xét ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích cơ sở áp dụng hệ thống tổ chức sản xuất tiên tiến và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, gắn sản xuất công nghiệp với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đồi khí hậu; sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất công nghiệp; kiểm soát các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; kịp thời hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 làm cơ sở để các địa phương tổ chức thực hiện. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do Bộ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Xây dựng các phần mềm thống kê, quản lý chất thải đồng bộ trên toàn quốc và chuyển giao cho các địa phương để tổ chức thực hiện. Ban hành vãn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất thải rắn theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; hướng dẫn địa phương khi chưa đầu tư được Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung có giải pháp tạm thời để xử lý chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn chờ các dự án xử lý rác thải quy mô lớn được đầu tư và hoạt động. Tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường trong các ngành sản xuất kinh doanh đặc thù trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trong đó có các ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm.


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Chưa có thông tin
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 86
Năm 2021 : 234.650