Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018 (03/04/2018)
PAR INDEX 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (01/08/2017)
Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 (10/05/2017)
Ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-BNV ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ
Video