Tháng 4/2021, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Tháng 5/2021, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 516/TTg-KSTT về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Ngày 16/4/2021, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định số 46/QĐ-BCĐCCHC kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Ngày 27/3/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tháng 3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 5.570 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn 4.671 hồ sơ, đạt 83,8%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 899 hồ sơ, đạt 16,2%.

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Chiều ngày 16/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo, hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định đúng quy trình, quy định. Trong tháng, đã giải quyết 5.180 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 4.061 hồ sơ, đạt 78,4% và 1.119 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt 21,6%.

Tháng 01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 6.164 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn là 5.184 hồ sơ, đạt 83,7%; giải quyết đúng hạn 1.008 hồ sơ, đạt 16,3%.

Video