Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Tháng 3/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) tiếp nhận 7.067 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận 6.171 hồ sơ giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” và đã giải quyết 5.050 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% trước và đúng hạn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 13/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

 

Tháng 12/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) tiếp nhận 3.752 hồ sơ giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” và đã giải quyết 2.969  hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% trước và đúng hạn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Sáng 7/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và cho biết Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12/2019.

 

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Trung tâm), tháng 11/2019 Trung tâm đã tiếp nhận 5.708 hồ sơ để giải quyết, trong đó số hồ sơ tiếp nhận mới là 4.576 hồ sơ, số hồ sơ của tháng trước chuyển sang là 1.132 hồ sơ.

Chiều ngày 14/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sáng ngày 6/11, UBND tỉnh họp nghe Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm từ ngày 1/10 đến ngày 31/10/2019.

Sáng ngày 1/11, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đông Hưng và thành phố Thái Bình.

            Sau 01 tháng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) tiếp nhận 1.237 hồ sơ giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” và đã giải quyết 613 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%  trước và đúng hạn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong Quý III năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh 388.305 hồ sơ; trong đó 370.962 hồ sơ mới tiếp nhận, 16.677 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua, 666 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Trung tâm), tháng 9/2019 Trung tâm đã tiếp nhận 8.051 hồ sơ để giải quyết, trong đó số hồ sơ tiếp nhận mới là 5.377 hồ sơ, số hồ sơ của tháng trước chuyển sang là 2.674 hồ sơ.

Video