Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch Triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” năm 2022.

Thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã có Văn bản số 1430/UBND-NCKS ngày 04/5/2022 chỉ đạo thực hiện

Trong tháng, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 Năm 2022, các bộ, ngành và địa phương kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Quý I năm 2022, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được UBND huyện Quỳnh Phụ tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện. Nhiều lĩnh vực thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là lĩnh vực Tài chính, Tư pháp; lĩnh vực đất đai tiếp tục có nhiều chuyển biến khá tích cực, đã giải quyết nhanh chóng, thuận lợi hơn cho người dân.

Thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển và việc đầu tư này phải tập trung, không dàn trải, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình vừa ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

Trong tháng, hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh Thái Bình đã thành lập 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 08 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và 260 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, với tổng số 1.144 cán bộ, công chức.

 

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong năm 2021 là 1.150.343 hồ sơ; trong đó số hồ sơ trực tuyến là 69.635 hồ sơ, số hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 1.065.067 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 15.641 hồ sơ.

Video