Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh Thái Bình đã thành lập 01 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 08 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và 260 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, với tổng số 1.144 cán bộ, công chức.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong năm 2021 là 1.150.343 hồ sơ; trong đó số hồ sơ trực tuyến là 69.635 hồ sơ, số hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 1.065.067 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 15.641 hồ sơ.

Ngày 19/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong tháng, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Trong tháng, hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Quý II/2021, toàn tỉnh giải quyết 365.946 hồ sơ thủ tục hành chính, chiếm 99,99% hồ sơ.

Quý II năm 2021, toàn huyện Đông Hưng đã tiếp nhận 53.913 hồ sơ, trong đó, hồ sơ trực tuyến 258 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 53.422 hồ sơ và kỳ trước chuyển qua 233 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết trong quý là 53.510 hồ sơ.

Đến nay, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  có 88 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, 7 TTHC cấp huyện và 5 TTHC cấp xã đã được công bố.

Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Kiến Xương.

Ngày 16/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 4013/VPCP-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Tháng 4/2021, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Tháng 5/2021, Hồ sơ nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các cán bộ, công chức của Trung tâm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo đúng quy trình quy định, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Video