A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Gần 60% hồ sơ giải quyết TTHC tiếp nhận trực tuyến

Đến nay, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  có 88 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, 7 TTHC cấp huyện và 5 TTHC cấp xã đã được công bố.

 

Tính riêng trong quý II/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 332 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC; trong đó: 197 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (chiếm 59,3%), 117 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp (chiếm 35,2%), 21 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang (chiếm 5,5%).

Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện tại, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; tổ chức tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn.

Đồng thời, tổ chức công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. Thường xuyên rà soát, cập nhật và kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý khi Bộ, ngành Trung ương ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính; bổ sung, hoàn chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính để gửi tới Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải lên Cơ sở dữ liệu quốc gia ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định công bố.

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021- 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ký số trong giải quyết thủ tục hành chính. Công bố công khai danh mục, quy trình giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở; phối hợp với UBND huyện, thành phố xây dựng quy trình điện tử TTHC lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, chủ động các biện pháp tháo gỡ, chấn chỉnh. Do đó, đến nay, không để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

 


Tác giả: PV
Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video