A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch Triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” năm 2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch Triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm đẩy mạnh việc giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nêu tại điểm c khoản 4 mục III Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 468/QĐ-TTg). Đồng thời, hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg.

         Các nội dung chính bao gồm: Tổ chức Hội nghị toàn quốc để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc  thực hiện; Hướng dẫn nội dung chi thuê doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện một số công đoạn theo Quyết định số 468/QĐ-TTg sau khi thống nhất với Bộ Tài chính; Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng đề án (hoặc kế hoạch) triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg tại các địa phương, trong đó thúc đẩy việc triển khai hiệu quả tại các địa phương điểm; Tổ chức các đoàn công tác liên ngành tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc triển khai Kế hoạch tại địa phương; Tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai tại các địa phương.

         Để triển khai thực hiện Kế hoạch,  Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Bưu chính xây dựng, trình Kế hoạch triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” năm 2022; Chủ trì thành lập Tổ công tác triển khai Kế hoạch đã được phê duyệt; Kiểm tra, giám sát việc triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích...Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì hoặc phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan (Văn phòng UBND tỉnh, thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, ...) nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg trên địa bàn; Xây dựng Kế hoạch (hoặc đề án) triển khai và trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành khi được giao chủ trì; chủ trì hoặc phối hợp theo phân công cùng với Văn phòng UBND tỉnh, thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các UBND cấp huyện/xã trên địa bàn và các cơ quan liên quan để thực hiện Kế hoạch (hoặc đề án) tại địa phương; Phối hợp và hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đào tạo, tập huấn cho nhân viên Bưu điện khi được giao đảm nhận một số công việc theo Quyết định số 468/QĐ-TTg trên địa bàn...


Tác giả: Vũ Minh
Nguồn:Tin ngắn 50.000 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video