A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình triển khai kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã có Văn bản số 1430/UBND-NCKS ngày 04/5/2022 chỉ đạo thực hiện

Thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã có Văn bản số 1430/UBND-NCKS ngày 04/5/2022 chỉ đạo thực hiện

Trong đó chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương  theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hiệu quả; đồng thời nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác  cải cách hành chính và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; không ngừng đối mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tạo niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước. Các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực  theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động xử lý giải quyết, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, cản trở hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại các Quyết định.

Tiếp tục rà soát,  sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng hình ảnh chính quyền năng động, thân thiện.

Đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách  nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và chất lượng sản phẩm đầu ra; Hoàn thiện cơ chế tài chính tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng tiến bộ  khoa học công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số tại tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến , đặc biệt tập trung triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung  triển khai kết nối, liên thông, chia sẽ dữ liệu đối với các ngành hải quan, thuế, ngân hàng, bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí; Quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính, con người, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; mọi chính sách phải hướng  tới người dân, doanh nghiệp. Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến và tiếp thu nghiêm túc ý kiến của người dân, doanh nghiệp vê cải cách hành chính, và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phấn đấu nâng cao thứ hạng các chỉ số của tỉnh hàng năm như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Đẩy mạnh  công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tập trung vào kiểm tra về trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Các Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm về thứ hạng các Chỉ số thuộc lĩnh vực phụ trách theo các Chỉ số của Trung ương./.


Tác giả: Hoàng Minh Trang
Nguồn:Tin ngắn 50.000 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video