Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 16/6/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 1020/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2021.

Ngày 12/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1486/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 10/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Công văn số 3485/BTTTT-THH về việc đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


Ngày 28/07/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Video