Ngày 16/6/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 1020/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2021.

Ngày 12/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1486/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 10/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Công văn số 3485/BTTTT-THH về việc đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


Ngày 28/07/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

 

Ngày 20/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2995/VPCP-KSTT về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Video