Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình

Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình.
Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
vv công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình
Về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Video