Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình.
Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
vv công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình
Về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực lao động Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính tỉnh Thái Bình
Video