A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án "Xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

 

Ngày 30/12/2019, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1150/QĐ-BNV phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

 

Mục tiêu của Đề án xây dựng được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh; Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số CCHC của từng bộ, từng tỉnh; Xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát; Hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh.

Cụ thể, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gồm 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL tại tỉnh gồm 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; Cải cách TTHC gồm 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính gồm 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC gồm 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công gồm 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần; Hiện đại hóa hành chính gồm 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh gồm 6 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

Thang điểm đánh giá là 100; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 33.5/100 (cụ thể tại Bảng 2 kèm theo Quyết định)

Các bộ, các tỉnh bố trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của bộ, tỉnh và tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tự chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của bộ, của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đồng thời, xây dựng và đưa vào triển khai Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ của bộ, tỉnh phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá CCHC đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá CCHC.

Ngoài ra, Đề án cũng nêu chi tiết Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của cấp bộ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thanh Phương


Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video