1. Huyện Đông Hưng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại huyện ủy: 02273.551.685, Fax:02273.551.685
Điện thoại UBND huyện: 02273.851.435

 http://donghung.thaibinh.gov.vn/


2. Huyện Hưng Hà
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại Huyện ủy: 02273.861.210; Fax: 02273.861.210
Điện thoại UBND huyện: 02273.861.238

http://hungha.gov.vn/
 

3. Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Điện thoại UBND huyện:02273.821.236

 http://kienxuong.thaibinh.gov.vn/
 

4. UBND Thành phố Thái Bình
Địa chỉ: Đường Trần Phú, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại UBND Thành phố: 02273.831.283; Fax: 02273.830.849

 http://thanhpho.thaibinh.gov.vn
 

5. Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại Huyện ủy: 02273.853.223, Fax: 02273.853.965
Điện thoại UBND huyện: 02273.853.238; Fax: 02273.710.339

 http://thaithuy.thaibinh.gov.vn/
 

6. Huyện Tiền Hải
Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Điện thoại Huyện ủy: 02273.823.272; Fax: 02273.781.053
Điện thoại UBND huyện: 02273.823.279;

http://tienhai.thaibinh.gov.vn

 

 

7. Huyện Vũ Thư
Địa chỉ: Thị trấnVũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Điện thoại UBND huyện: 02273.826.227; Fax: 02273.826.321

http://vuthu.thaibinh.gov.vn


8. Huyện Quỳnh Phụ
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Điện thoại huyện ủy: 02273867.202; Fax: 02273863.654
Điện thoại UBND huyện: 02273867.220; Fax: 02273.863.272

 http://quynhphu.thaibinh.gov.vn