• :
  • :
Thông tin chi tiết:
Lại Văn Hoàn
Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách a) Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới. - Thanh tra. - Tài nguyên và môi trường; cho thuê đất, gia hạn quyền sử dụng đất, chuyển mục đich sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất, đấu giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; thống kê, kiểm kê đât đai; điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách công tác giải phóng mặt bằng đối với các Khu Công nghiệp trên địa bàn các huyện; Đông Hưng, Tiền Hải, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Hưng Hà và Thành phố. Chỉ đạo thực hiện đối với tài sản (trừ tài sản công) khi thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng. - Tùy theo tính chất của từng dự án cụ thể Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công quyết định giao đất một số dự án trên địa bàn tỉnh. - Nội vụ, cải cách hành chính; quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp; nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với chuyên viên chính và tương đương. - Ngoại vụ. - Tư pháp, thi hành án. - Quyết định phê duyệt các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở nông thôn mới kiểu mẫu (gồm: hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực, quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.. - Thành lập các Hội, phê duyệt điều lệ, việc tổ chức đại hội của các Hội; - Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. - Thực hiện nhiệm vụ đối với các công trình, dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); phê duyệt, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư của công trình, dự án. - Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra, làm người đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. b) Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, Trung tâm Phục vụ chính công tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; các huyện: Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Vũ Thư. Chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối các Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách. c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc đồng thời chỉ đạo thực hiện các kết luận sau thanh tra thuộc lĩnh vực được phân công. d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh)
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.345
Hôm qua : 11.271
Bài viết được quan tâm