• :
  • :
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Hưng
Ủy viên BTV tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: - Xây dựng cơ bản; quản lý xây dựng; đô thị; nhà ở; cấp, thoát nước. - Giao thông Vận tải. - Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ. - Tài chính: thuế, phí, lệ phí, thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước (trừ mua sắm máy móc, trang thiết bị thuốc, hóa chất, vật tư y tế); các quỹ tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán, kiểm toán độc lập, lĩnh vực giá (trừ giá đất, giá thuốc, hoá chất, trang thiết bị, vật tư y tế) và các dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. - Tín dụng, ngân hàng; quản lý đầu tư và phát triển doanh nghiệp có nguồn vốn ngân sách nhà nước; kinh tế tập thể và hợp tác xã. - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập các đồ án quy hoạch và các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở đô thị (gồm: hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực, quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư...). - Thực hiện nhiệm vụ đối với các công trình, dự án đầu tư theo lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách và việc thu hồi đất, giao đất cho các công trình, dự án); phê duyệt, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư của công trình, dự án. - Chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các Khu Công nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy. - Tùy theo tính chất của từng Dự án cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công chỉ đạo giải quyết, quyết định, chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tứ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. - Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra, làm ngựời đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. b) Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo; Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghịệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; các huyện: Thái Thụy, Kiến Xương và Thành phố Thái Bình. Chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với: Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, các tổ chức bảo hiểm (trừ Bảo hiêm xã hội tỉnh), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, Công ty Điện lực Thái Bình và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách. c) Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo; chỉ đạo thực hiện các kết luận sau thanh tra thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh)
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.085
Hôm qua : 11.271
Bài viết được quan tâm