10 kết quả được tìm thấy

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Đàm Văn Vượng

Tải file:

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Đàm Văn Vượng

Tải file:

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: