10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1029-QĐ/TU

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới hoà giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 99-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Ban hành: 15/10/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 233-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Ban hành: 12/10/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 523-TB/TU

Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 29

Ban hành: 12/10/2018

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Kế hoạch số 98-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ban hành: 12/10/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 96-KH/TU

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2018.

Ban hành: 01/10/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 227-BC/TU

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.

Ban hành: 28/09/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 94-KH/TU

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức xây dựng Đảng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2018.

Ban hành: 28/09/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 230-BC/TU

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Ban hành: 28/09/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 225-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018.

Ban hành: 26/09/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: