10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 27-CT/TU

Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/12/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2015

Ban hành: 26/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Thông báo kết luận số 905-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

Ban hành: 24/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 1965-QĐ/TU

Quyết định số 1965-QĐ/TU ngày 22/12/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình Quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở trong bệnh viện

Ban hành: 22/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 1967-QĐ/TU

Quyết định số 1967-QĐ/TU ngày 22/12/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 22/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 1966-QĐ/TU

Quyết định số 1966-QĐ/TU ngày 22/12/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 22/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 1964-QĐ/TU

Quyết định số 1964-QĐ/TU ngày 22/12/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở trường học

Ban hành: 22/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 1961-QĐ/TU

Quyết định số 1961-QĐ/TU ngày 22/12/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ xã

Ban hành: 22/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 1962-QĐ/TU

Quyết định số 1962-QĐ/TU ngày 22/12/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ phường, thị trấn

Ban hành: 22/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quyết định số 1963-QĐ/TU

Quyết định số 1963-QĐ/TU ngày 22/12/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

Ban hành: 22/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Kế hoạch số 101-KH/TU

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ban hành: 09/12/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: