10 kết quả được tìm thấy

Chương trình số 16-CTr/TU

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017.

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 13-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 14-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Kế hoạch số 29-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017

Ban hành: 26/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 10-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức quần chúng với các lực lượng vũ trang trong công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ban hành: 19/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Kế hoạch số 27-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ban hành: 14/12/2016

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 244-TB/TU

Thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 05-5-2011 của Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 05-8-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ban hành: 12/12/2016

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 242-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 02/12/2016

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Thông báo số 240-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Ban hành: 01/12/2016

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Thông báo số 236-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình

Ban hành: 01/12/2016

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file: