10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 398-TB/TU

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 24-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình số 23-CTr/TU

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 163-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 164-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quy chế số 03-QC/TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX (sửa đổi, bổ sung).

Ban hành: 28/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quy chế số 04-QC/TU

Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XIX (sửa đổi, bổ sung).

Ban hành: 28/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chị thị số 17-CT/TU

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm 2018.

Ban hành: 26/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Thông báo số 393-TB/TU

Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 18

Ban hành: 22/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Báo cáo số 160-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 22/12/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: