10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 22-CT/TU

Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an năm 2019.

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chị thị số 17-CT/TU

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm 2018.

Ban hành: 26/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 16-CT/TU

Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet.

Ban hành: 01/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 15-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường.

Ban hành: 24/07/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 14-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Ban hành: 29/03/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 12-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ban hành: 23/02/2017

Lãnh đạo ký: Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 10-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức quần chúng với các lực lượng vũ trang trong công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ban hành: 19/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 09-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ban hành: 28/06/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 08-CT/TU

Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

Ban hành: 07/06/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chỉ thị số 07-CT/TU

Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

Ban hành: 26/05/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: