10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 1606-CV/TU

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban hành: 31/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1335-CV/TU

Công văn về việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp uỷ, kế hoạch cá nhân và viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII.

Ban hành: 28/06/2018

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Công văn số 464-TB/TU

Thông báo về thay đổi thời gian tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII trong Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 13-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ban hành: 26/06/2018

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Công văn số 1254-CV/TU

Tăng cường chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII.

Ban hành: 14/05/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 1195-CV/TU

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác người có công.

Ban hành: 19/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 1362/UBND-NNTNMT

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị 7 BCHTW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ban hành: 17/04/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kết luận số 45-KL/TU

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban hành: 10/04/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Công văn số 1071-CV/TU

Về việc tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TTg, ngày 22-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Ban hành: 07/02/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Công văn số 407-TB/TU

Thông báo về thời gian gửi văn bản đăng ký nội dung Chương trình làm việc hằng tuần của Thường trực Tỉnh uỷ năm 2018.

Ban hành: 04/01/2018

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Công văn số 991-CV/TU

Công văn về việc xây dựng kế hoạch hành động của cấp uỷ, kế hoạch hành động cá nhân và viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII.

Ban hành: 29/11/2017

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file: