3 kết quả được tìm thấy

Nghị quyết số 02-NQ/TU

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình.

Ban hành: 21/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 03-NQ/TU

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ban hành: 21/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Nghị quyết số 01-NQ/TU

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Ban hành: 05/05/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: