10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1058-QĐ/TU

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Ban hành: 30/11/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1048-QĐ/TU

Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Ban hành: 09/11/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1029-QĐ/TU

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm về đổi mới hoà giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 16/10/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1000-QĐ/TU

Quyết định về việc phân công cán bộ tham gia chỉ đạo xã xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 06/09/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định 973-QĐ/TU

Về việc phân công cán bộ dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ các xã trong tỉnh.

Ban hành: 24/08/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định 975-QĐ/TU

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ban hành: 24/08/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 939-QĐ/TU

Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10-10-2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Ban hành: 26/06/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 841-QĐ/TU

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Ban hành: 08/03/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quyết định số 08-QĐ/TU

Quy định tạm thời về đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

Ban hành: 08/03/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quyết định số 755-QĐ/TU

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Ban hành: 04/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: