10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 50-KL/TU

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 28/02/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 123-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-02-2019 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban hành: 25/02/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 120-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11--2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban hành: 30/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 111-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06-9-2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) về tiếp tục đổi mói chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ban hành: 03/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 112-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08-8-2018 của Ban Bí thư Trung ương về "Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030".

Ban hành: 03/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 106-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng"

Ban hành: 21/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 107-KH/TU

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06-8-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04-7-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban hành: 21/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 109-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban hành: 21/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 102-KH/TU

Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018.

Ban hành: 05/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 100-KH/TU

Kế hoạch về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ban hành: 19/10/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: