10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 257-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 256-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 256-BC/TU

Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban hành: 06/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 248-BC/TU

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2007 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ban hành: 06/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 247-BC/TU

Báo cáo tháng 11 năm 2018

Ban hành: 04/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 245-BC/TU

Kết quả việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018.

Ban hành: 03/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 237-BC/TU

Báo cáo tháng 10 năm 2018

Ban hành: 01/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 233-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Ban hành: 12/10/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 227-BC/TU

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.

Ban hành: 28/09/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 230-BC/TU

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Ban hành: 28/09/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file: