10 kết quả được tìm thấy

Chương trình hành động số 30-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị khoá XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Ban hành: 26/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Chương trình hành động số 21-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ban hành: 07/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 20-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban hành: 07/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 17-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ban hành: 09/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 13-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 14-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 12-CTr/TU

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Ban hành: 01/07/2016

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chương trình hành động số 11-CTr/TU

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ban hành: 26/06/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động số 07-CTR/TU

Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban hành: 12/01/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Chương trình hành động 34-CTr/TU

Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều

Ban hành: 20/12/2013

Lãnh đạo ký:

Tải file: