7 kết quả được tìm thấy

Thông tri số 15-TT/TU

Thông tri về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ban hành: 29/12/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông tri số 13-TT/TU

Thông tri về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới.

Ban hành: 08/08/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông tri số 12-TT/TU

Thông tri về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-01-2018 của Ban Bí thư "về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới".

Ban hành: 05/03/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Thông tri số 06-TT/TU

Thông tri về tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Thông tri số 03-TT/TU

Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Thông báo số 192-TB/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Ban hành: 14/01/2016

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông tri 34-TT/TU

Thông tri lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Ban hành: 27/01/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Thông tri 33-TT/TU

Thông tri số 33-TT/TU ngày 09/01/2014 của Tỉnh ủy Thái Bình về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 09/01/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: