5 kết quả được tìm thấy

Quy định số 09-QĐi/TU

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 05-QĐ/TU

Quy định về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 03/05/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quy định số 01-QĐ/TU

Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương.

Ban hành: 22/09/2016

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quy định số 1672-QĐ/TU

Quy định về tổ chức và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ tỉnh

Ban hành: 03/04/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Quy định số 1646-QĐ/TU

Quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh

Ban hành: 20/03/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: