3 kết quả được tìm thấy

Quy chế số 05-QC/TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX (sửa đổi, bổ sung)

Ban hành: 04/09/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quy chế số 03-QC/TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX (sửa đổi, bổ sung).

Ban hành: 28/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Quy chế số 04-QC/TU

Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XIX (sửa đổi, bổ sung).

Ban hành: 28/12/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: