10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 566-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 32, ngày 21-12-2018.

Ban hành: 24/12/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Thông báo số 538-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ban hành: 06/11/2018

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 102-KH/TU

Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018.

Ban hành: 05/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 233-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Ban hành: 12/10/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 492-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Ban hành: 22/08/2018

Lãnh đạo ký: CVP Nguyễn Quang Đông

Tải file:

Quy định số 09-QĐi/TU

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ban hành: 21/05/2018

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 158-BC/TU

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 56-KH/TU

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Ban hành: 24/11/2017

Lãnh đạo ký: PBT: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Thông báo số 380-TB/TU

Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, kỳ họp thứ 17.

Ban hành: 23/11/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Kế hoạch số 48-KH/TU

Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban hành: 07/09/2017

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file: