1 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 11-KH/BTGTU

Kế hoạch Hội thảo nâng cao hiệu quả đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật trên mạng Internet và các trang mạng xã hội

Ban hành: 24/11/2016

Lãnh đạo ký: TB: Nguyễn Hồng Chuyên

Tải file: