1 kết quả được tìm thấy

Chương trình số 12-CTr/BCĐ

Chương trình của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021.

Ban hành: 16/06/2016

Lãnh đạo ký: Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng

Tải file: