1 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 11B-KH/BNCTU

Kế hoạch khảo sát nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2016 của Bộ Chính trị; kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 (gửi sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị)

Ban hành: 03/11/2016

Lãnh đạo ký: TB:Vũ Đức Hằng

Tải file: