10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 4227/UBND-CTXDGT

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả triển khai các dự án của Tập đoàn FLC và các tập đoàn tổng công ty, công ty trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Chỉ thị số 18/CT-UBND

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng xe dù, bến cóc xe hơp đồng trá hình tuyến xe cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 4226/UBND-CTXDGT

Xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông

Ban hành: 09/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Báo cáo số 96/BC-UBND

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018

Ban hành: 08/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 4193/UBND-NC

Triển khai thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2018

Ban hành: 08/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 4174/UBND-KGVX

Tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Ban hành: 08/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Quyết định số 2921/QĐ-UBND

Phê duyệt danh sách bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã còn thiếu của các huyện Đông Hưng, Quỳnh PHụ, Hưng Hà, Kiến Xương, Thái Thụy

Ban hành: 07/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 4162/UBND-NNTNMT

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép

Ban hành: 07/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 2907/QĐ-UBND

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường tại xã Vũ Lăng

Ban hành: 07/11/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 2918/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Trưởng ban Giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình

Ban hành: 07/11/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: