10 kết quả được tìm thấy

2441/QĐ-UBND

Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Ban hành: 22/11/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

QD 1495

Phê duyệt kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 02/08/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

CT 16

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo (chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 20/07/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

CT 15

V/v tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2011 trên địa bàn tỉnh (chi tiết xem tại file đính kèm).

Ban hành: 18/07/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

CT 14

V/v tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; chấn chỉnh các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh (chi tiết xem tại file đính kèm).

Ban hành: 08/07/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

QD 07

V/v Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình (chi tiết xem tại file đính kèm).

Ban hành: 07/07/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

QD 06

V/v Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO) nước ngoài tại Việt Nam (chi tiết xem tại file đính kèm).

Ban hành: 06/07/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

Chỉ thị 11

V/v tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 31/05/2011

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Chỉ thị số 10

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 26/05/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file:

QD 02

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Ban hành: 22/04/2011

Lãnh đạo ký:

Tải file: